Wilt u dat wij contact met u op- nemen, of wilt u een inlogcode zodat u toegang heeft tot meer informatie, laat u ons dat dan weten via het registratieformu- lier.

inloggen
registreren

Disclaimer

Alle op deze website terbeschikking gestelde informatie heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over Magdale B.V.

Door de toegang aanvaardt de gebruiker de toepasselijke wetgeving en zonder enig voorbehoud de hiernavolgende voorwaarden:

Auteurs- en alle andere rechten voorbehouden.

De auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten van alle op deze site opgenomen informatie zoals: namen,adressen, afbeeldingen, geluiden, animaties of combinaties daarvan, behoren Magdale B.V., dan wel haar leveranciers, toe.

Merkenrecht: Tenzij andersvermeld, is Magdale B.V. eigenaar dan wel licentie-nemer van alle handelsmerken of logo’s en emblemen op deze site, behoudens die welke toebehoren aan derden, zoals deze bijvoorbeeld voorkomen onder “links”.

Vermenigvuldiging of vertaling, dan wel het toe-eigenen van gegevens van deze site, anders dan voor enkel en alleen persoonlijk gebruik, is uitsluitend toegestaan met vooraf van Magdale B.V. schriftelijk verkregen toestemming.

Vrijstelling aansprakelijkheid.

Hoewel de informatie op deze site met de grootste zorgvuldigheid is en wordt samengesteld, kan  geen garantie worden gegeven voor de juistheid, compleetheid en / of onvolkomenheden. Magdale B.V. sluit (mede daarom) iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe- dan wel indirecte schade (inclusief schade aan datafiles, hard- en software van de gebruiker en/of door hem/haar gederfde levensvreugde), welke voortkomt uit het gebruik van deze site. Evenmin kan Magdale B.V. aansprakelijk worden gesteld voor directe- dan wel indirecte schade door tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen. Gebruikt u deze site niet indien u niet akkoord gaat met voornoemde voorwaarden.

Hyperlinks of verwijzingen naar andere sites, zijn zorgvuldig geselecteerd en slechts opgenomen ter informatie.
Magdale B.V.
neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid  voor eventuele directe- dan wel indirecte schade welke voortvloeit uit gebruikmaking van er van.

Contactgegevens: De informatie welke gebruiker
Magdale B.V.
verschaft door invulling van diens contactgegevens, inclusief de tekst aangebracht in het vak “Uw mededeling”, worden zorgvuldig verwerkt. Om praktische redenen kunnen ze echter niet als vertrouwelijk worden beschouwd. Het ter beschikking stellen van de gegevens aan derden voor commerciële toepassing, is overigens uitgesloten. Voor aanlevering van vertrouwelijke informatie langs elektronische weg dient gebruiker vooraf telefonisch contact op te nemen.  

Tot slot.

Mocht een van de bepalingen van bovenstaande gebruikersvoorwaarden krachteloos zijn of worden, dan zal daardoor de geldigheid van de andere bepalingen niet worden aangetast.

Op het gebruik van www.magdale.com is het Nederlandsrecht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.